Aktualności

Regulamin przyznawania środków

Informujemy, że w zakładce „pliki do pobrania” zamieszczono Regulamin przyznawania środków wraz załącznikami (wersja z dn. 29 listopada br.) zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy Łodzi.

Rekrutacja do II edycji projektu

Informujemy, iż Formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie 3 – 7 grudnia 2018 r., w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00, w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, na ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Uwaga! W przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 3-krotność liczby miejsc w danej edycji (30 formularzy) nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta. Przedmiotowa informacja zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w Biurze projektu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”.

Rekrutacja do projektu

Informujemy, iż Formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie 15 – 21 listopada 2018 r., w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00, w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, na ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Uwaga! W przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy 3-krotność liczby miejsc w danej edycji (30 formularzy) nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta. Przedmiotowa informacja zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w Biurze projektu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce „pliki do pobrania”.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 6

tel. kom. 609-466-555

tel. stacjonarny: (42) 636-34-69

 

Informacje o projekcie

Projekt „DROGA DO BIZNESU” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja zawodowa 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn), bezrobotnych powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez udzielenie wsparcia w zakresie samozatrudnienia, w okresie 01.09.2018 r. – 30.04.2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

 1. a) bezrobotne,
 2. b) w wieku 30 lat i więcej,
 3. c) zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3),
 4. d) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • z niepełnosprawnościami,
 • o niskich kwalifikacjach,

W przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.

 

FORMA WSPARCIA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU:

 • szkolenie w wymiarze 60 godz.;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godz. na osobę;
 • jednorazowe wsparcie finansowe dla 24 osób w wysokości do 27.100 zł na osobę;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2100 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności;
 • wsparcie pomostowe doradcze w wysokości 2400 zł/edycję.

 

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

– I edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – listopad 2018 r.

– II edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – grudzień 2018 r.

– III edycja (10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn) – styczeń 2018 r.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 24
 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 30 (15 K, 15 M)
 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 24 (12 K, 12 M)
 4. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie – 30 (15 K, 15 M).

 

Wartość projektu: 1 573 901,28 zł

Dofinansowanie projektu: 1 495 206,22 zł

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: drogadobiznesu@inkubator.org.pl.